:::

Q1-2. 講師取得博士學位如何申請升等?舊制講師符合升等條件者,可否直接申請升等副教授?

 

A(講師取得博士學位申請升等為助理教授者,比照升等備件,並需辦理著作(含學位論文)實質

               外審。

      ()舊制講師符合教育人員任用條例30條之1【教育人員任用條例修正公布(民國86321)

               已取得講師證書】,且繼續任教未中斷者,依本校目前升等辦法規定得申請副教授資格審查。

               惟須循序辦理著作或博士論文外審。

   回上一頁

:::搜尋


相關連結

最新消息

通過A+等級無障礙網頁檢測